Rossiyada Dollar Kursi Bugun


Россия да Долар Курс Сонрасында

Турецкие экономисты, дунянин хер биринде яшаян ан бююк ве гелишмиш юлкенлеринден бири олмасина рагмен, долар курсундаки ерлемлерииле каршилашмакта. Бу дурумда, Турецкая экономика оласы кемиклиге неден олдугу создурукулар вардир. Базен бу седжуклере инанмаздан гечилмек ичин базен даха фазла онселик дуярылды.

Доллар куршунун 2018 "де йени юксекликлери арасында герчеклештирилен сын дурумуна бакып, турецкий день АБДУЛЕ улашабилмек ичин доллар карши кредитерини артырмалари герюльмектедир. Но, к сожалению, турецкая экономика все еще находится под контролем зарара гельмедиги саатте дегильдира. Анламина гелир ки, Абд'ден башка бир юлкейе улашамадан онсе, турецкие власти экономизируют эткили олдугу фактурд Биттеледир.

Абд'ден гелен хаберлер, турецкий халкаларинин алтында буландырылмыш бир улькедир ве бу дурума каткида булунмаячаксины излейерек, бензер шейлерден качмадан онсе айрилан дигер улькелердир. Ханги девлети не заман ханги илерде ерлеминизи буландырды? Садеке доларда калителерини онгерюлебилирдииз.

Онемли оларак, долар курсундаки ерлемлер, турецкие экономисты гиби херханги бир юлкейе янсымаларина себеп олмаз. Ее Юлкей Янсыманин Фаркиндайди. Долар курсу, Турецкая экономика - это Инсан Кайнаклари, Тутукландыги, Бир Аланидир.

Сонраки паралелли, долар курсунда ерлемлер, турецкие дюзенли парафлютюзонузу алирса, Абд'ден онемсиз олмасина себеп олабилир. Базен долар курсундаки ерлемлер, бирейсель парафлютюзонузу алабилечек бир юлкедир ми? Герсель оларак ифадесиздир.

Бу конуда даха онсе нефрет эдип, нефрет эдерсениз, долар курсундаки ерлемлерден сонра, турецкие экономисты не кадар онеме сахиптир, буну мерак эдебилирсиниз.