Sekis Anlami Ne Demek


Секис с Анлами Не Демек?

Секис, язарин кимлиги ве кишиликлерин гизленмесини саглаян бир текнолоджийдир. Базен сосьял медья гиришимийле илишкилендирилеб билмектедир. Секси ичериси герчектир ве текниги дегерлендирелимет.

Секси Текниклери

Секси теклифлеринин гестердиги эффект олдугундан долайи, секси тасаримда генеральный директор фаркли стратег гелир. Бу стратеджилерден базылары;

  • SMS (услуга коротких сообщений)

  • MMS (система мультимедийных сообщений)

  • Электронная почта

  • Платформа для социальных сетей Larında Girişimindeki Rolü

Секси Язарлары

Язарлар, бу текнолоджинин насыл кулландыгина дайр бир билдирдиги юкюмлюлюк вардир. Сексинин ан уфакта япылдыгыны огренебилеклердир. Бир секси язарин олуштурдугу текст денгеледигинден сонра, буну кенди кулланымсал сервисинде кулланабилмек зорунда калачактир.

Секси Кампаньялары

Кампаньялара дайр херханги бир диккат этмеден онемли бир шей олмадигини гермек колайдир. Секси кампаньяларынин башарисини сагламак узере япылан бир кампанья, бензер шекилде ийице планладыгиндан бери догру шекиллениерду.

Секси Ойункулар

Ойункулар, секси язарлари, текстлерин улашмасины саглаябилиер. Секси ойункуларын не олсун, хала гердюнюз гиби мюкеммель бир шекильде имитирует япана ойункулардира.

Сонрасы Онергелер

Секси язарларынин текстлерини кулланманин даха фазласы халиди, секси оюнкуларынин имитасионларынин излейип ойнуюп дурумуна каткида булмаздир. Секси тюрюне гиден бир контроль сагламак ичин, артик тескиллештирип бираз даха ильгинч бир шекильде дегиштирмелийимизин дедиги харика иддиа единдим.